കേരളാ മദ്രസാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി അപേക്ഷ

മദ്രസ അദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കത്തുകളും അപേക്ഷകളും ചീഫ് എക്‌സികുട്ടീവ് ഓഫീസർ, മദ്രസ അദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ്, ചക്കോരത്തുകുളം, വെസ്റ്റ്ഹിൽ.പി.ഒ, കോഴിക്കോട്.ജില്ല, പിൻ കോഡ് 673005 എന്ന വിലാസത്തിലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് -->
വിദ്യഭ്യാസ മെറിറ്റ് അവാർഡ്( അവസാനതീയതി - 15/07/2023)
click here
1 ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം ഓൺലൈൻ Click here
1b ക്ഷേമനിധി അംഗത്വ ഫോറം Download
2 സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ ശുപാർശ
Model Download
3 വിവാഹ ധനസഹായം
(ക്ഷേമനിധി അംഗത്തിനും അംഗത്തിന്റെ 2 പെണ്കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് 25,000/-രൂപ)****വിവാഹ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (പഞ്ചായത്ത് / കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്നത്) നിർബന്ധമാണ് ****
Download 
4 പ്രസവാനുകൂല്യം (ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളായ മദ്രസ്സ അദ്ധ്യാപികമാർക്ക്) 15,000/- രൂപ) Download 
5 ചികിത്സാ ധനസഹായം Download 
6 പെന്ഷന് (60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ഷേമനിധി അംഗത്തിന് പ്രതിമാസം 1,500/- രൂപ) Download
7 ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നവർ എല്ലാ ഡിസംബർ മാസത്തിലും സമർപ്പിക്കേണ്ടത്) Download
8 മരണാനന്തര ധനസഹായം. Download
9 ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് Download
10 അവശതാ പെന്‍ഷന്‍ Download